HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeentelijke organisatie

Gemeentelijke organisatie

Mandaatregister

In het mandaat-, volmacht- en machtigingsregister staat vermeld wie en in welke gevallen namens het college van burgemeester of namens de burgemeester beslissingen mag nemen. Het register is op 24 april 2014 in werking getreden.

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geeft burgers toegang tot veel informatie die bij de overheid aanwezig is. Uitgangspunt van de wet is dat bestuurlijke informatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Inkoop en aanbesteding

Informatie over de algemene inkoopvoorwaarden en het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Algemeen bestuur Servicecentrum MER

Het Algemeen Bestuur Servicecentrum MER bestaat uit de colleges van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Het Servicentrum MER heeft als taakveld de gemeentelijke back office dienstverlening en de bedrijfsvoering van de 3 gemeenten. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste 2 keer per jaar. Burgemeester Strous van de gemeente Maasgouw is voorzitter van het Algemeen Bestuur. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van gemeente Echt-Susteren.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar indienen tegen besluiten van de gemeente. Voor besluiten over gemeentelijke belastingen of de wet waardering onroerende zaken geldt deels een afwijkende procedure, deze informatie vindt u op de pagina Bezwaarschriften lokale heffingen

Servicenormen

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening van goede kwaliteit is. Met de servicenormen verplichten wij ons zelf om de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn.