HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Subsidie stimulering Recreatie en Toerisme

Subsidie stimulering Recreatie en Toerisme

De gemeente Maasgouw heeft de ambitie verder te groeien als een aantrekkelijk en dynamisch vrijetijdsgebied. Om dat te kunnen realiseren, wordt uitvoering geven aan het gemeentelijke programma Recreatie en Toerisme 2020. Dat programma richt zich op vitalisering van de verblijfsrecreatie in de gemeente (vakantieparken), het realiseren van meer vrijetijdsbelevenissen (dagrecreatie) en op de marketing van het gebied.

Voor de uitvoering van het programma Recreatie en Toerisme 2020 heeft het college van B&W de subsidieregeling stimulering Recreatie en Toerisme vastgesteld. Deze liep eigenlijk tot eind 2020. Als gevolg van de coronacrisis is het wenselijk om juist nu, daar waar het kan, investeringen mogelijk te maken. Om deze reden heeft het college besloten om de subsidieregeling te verlengen tot eind 2022. 

De volledige subsidieregeling stimulering Recreatie en Toerisme 2020-2022 vindt u via deze link. Het Programma “Recreatie en Toerisme 2020, samen investeren en kansen benutten”, kunt u hieronder downloaden. 

Kernbepalingen

Een activiteit kan binnen deze regeling alleen voor een subsidie in aanmerking komen als deze naar oordeel van het college van B&W binnen de gemeente Maasgouw een substantiële bijdrage levert aan één of meer van de volgende doelen:

  • de vitalisering van vakantieparken (verblijfsrecreatie)
  • het mogelijk maken van onderscheidende belevenissen (dagrecreatie)
  • de versterking van de beleving van water of cultuurhistorie (branding)                
  • het bevorderen van de verkoop van toeristische diensten en producten (marketing), zoals beschreven in het gemeentelijke uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2020.

Een activiteit komt ook alleen voor subsidie in aanmerking als de eigen financiële bijdrage door de aanvrager aan deze activiteit gelijk is aan -of hoger dan- de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

Meer informatie

Wilt u met ons of u in aanmerking kunt komen voor een subsidie? Neem dan contact op met Simone Janissen, beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme (tel. 0475-852500 of s.janissen@gemeentemaasgouw.nl).