HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Subsidie stimulering Recreatie en Toerisme

Subsidie stimulering Recreatie en Toerisme

De gemeente Maasgouw heeft de ambitie verder te groeien als een aantrekkelijk en dynamisch vrijetijdsgebied. Om dat te kunnen realiseren wordt uitvoering geven aan het gemeentelijke programma Recreatie en Toerisme 2020. Dat programma richt zich op  vitalisering van de verblijfsrecreatie in de gemeente (vakantieparken), het realiseren van meer vrijetijdsbelevenissen (dagrecreatie) en op de marketing van het gebied.

Ter uitvoering van het programma Recreatie en Toerisme 2020 heeft het college van B&W de subsidieregeling stimulering Recreatie en Toerisme 2019-2020 vastgesteld. Deze regeling biedt ondernemers en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om bij de gemeente Maasgouw een subsidie aan te vragen ter cofinanciering van toeristisch-recreatieve initiatieven en projecten. Door de gemeenteraad is een bedrag van € 250 000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze regeling.

De volledige subsidieregeling stimulering Recreatie en Toerisme 2019-2020 en het Programma “Recreatie en Toerisme 2020, samen investeren en kansen benutten”, kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Kernbepalingen

De kernbepalingen van de stimuleringsregeling luiden als volgt.

Een activiteit kan binnen deze regeling alleen voor een subsidie in aanmerking komen als deze     naar oordeel van het college van B&W binnen de gemeente Maasgouw een substantiële bijdrage levert aan één of meer van de volgende doelen:

  • de vitalisering van vakantieparken (verblijfsrecreatie)
  • het mogelijk maken van onderscheidende belevenissen (dagrecreatie)
  • de versterking van de beleving van water of cultuurhistorie (branding)                
  • het bevorderen van de verkoop van toeristische diensten en producten (marketing) zoals beschreven in het gemeentelijke uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2020.
  • Een activiteit komt alleen voor subsidie in aanmerking als de eigen financiële bijdrage door de  aanvrager aan deze activiteit gelijk is aan -of hoger dan- de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

Meer Informatie

Wilt u graag met de gemeente bespreken of u in aanmerking kunt komen voor een subsidie? Neem dan contact op met Simone Janissen, beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme (tel. 0475-852500 of s.janissen@gemeentemaasgouw.nl).