HOME  |  Recreatie & Toerisme  |  Subsidie stimulering toerisme en recreatie

Subsidie stimulering toerisme en recreatie

De gemeente Maasgouw heeft de ambitie verder te groeien als een aantrekkelijk en dynamisch vrijetijdsgebied. Om dat te kunnen realiseren wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijke programma Toerisme en Recreatie 2020 (TR 2020). Dit programma richt zich op de vitalisering van de verblijfsrecreatie (zoals vakantieparken),  het realiseren van meer vrijetijdsbelevenissen (dagrecreatie) en op de branding en marketing van het gebied.

Ter uitvoering van het programma TR 2020 heeft het college van B&W de subsidieregeling "Stimulering Toerisme en Recreatie 2017/2018" vastgesteld. Deze regeling biedt ondernemers en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om bij de gemeente Maasgouw een subsidie aan te vragen ter cofinanciering van toeristisch-recreatieve initiatieven en projecten. Door de gemeenteraad is een bedrag van € 250 000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze regeling.

De volledige subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme en het Programma TR 2020 kunt u onderstaand downloaden.

Kernbepalingen

De kernbepalingen van de stimuleringsregeling luiden als volgt.

1. Een activiteit kan binnen deze regeling alleen voor een subsidie in aanmerking komen als deze naar oordeel van het college van B&W binnen de gemeente Maasgouw een substantiële bijdrage levert aan één of meer van de volgende doelen:

  • de vitalisering van vakantieparken (verblijfsrecreatie)
  • het mogelijk maken van onderscheidende belevenissen (dagrecreatie)
  • de versterking van de beleving van water of cultuurhistorie (branding)                
  • het bevorderen van de verkoop van toeristische diensten en producten (marketing)

zoals beschreven in het gemeentelijke uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2020.

2. Een activiteit komt alleen voor subsidie in aanmerking als de eigen financiële bijdrage door de aanvrager aan deze activiteit gelijk is aan -of hoger dan- de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

Meer informatie

Wilt u graag met de gemeente bespreken of u in aanmerking kunt komen voor een subsidie? Neem dan contact op met Simone Janissen, beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme via telefoon (0475) 852500 of s.janissen@gemeentemaasgouw.nl.