HOME  |  Wonen & Leven  |  Bodembeheer

Bodembeheer

In de Nota bodembeheer regio Maas & Roer is het bodembeleid van de gemeente beschreven. De nota is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Roermond, Beesel en Leudal. De doelstelling van de gemeente is om hergebruik van gebiedseigen grond te stimuleren en de (gewenste) bodemkwaliteit af te stemmen op de bodemfunctie. Het gewenste neveneffect is dat op de doelstelling om te komen tot deregulering en lastenvermindering wordt aangesloten.

De nota geeft naast een uitwerking van het Besluit bodemkwaliteit ook op eenduidige wijze invulling aan het gemeentelijke bodembeleid, waarin de bodemdoelstellingen binnen de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Woningwet (Ww), de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gelijk zijn. Gemeente Maasgouw accepteert de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Echt-Susteren als erkend bewijsmiddel.

Riool en rioolaansluiting

Hier vindt u informatie over het aanvragen van een rioolaansluiting en over wat u kunt doen bij een rioolverstopping. Ook vindt u hier het gemeentelijk rioleringsplan.

Nota Bodembeheer Maas & Roer

Hier kunt u de nota Bodembeheer Maas & Roer met bijbehorende bijlagen downloaden. 

WABO en omgevingsvergunning

Bodemonderzoeksprocedures bij omgevingsvergunning voor bouwen, voor afwijken en voor bestemmingsplannen.

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI)

De AVOI heeft als doel de regie en coördinatie uniform te regelen rondom werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg, instandhouding en opruiming van alle kabels en/of leidingen in openbare gronden binnen de gemeentegrenzen. 

Regels voor grondverzet

Regels over het toepassen en ontgraven van grond.

Bodembeleid binnen diverse wetten en regelingen

Informatie over bodembeleid binnen diverse wetten en regelingen.

Bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart geeft de gemiddelde diffuse bodemkwaliteit van een gebied weer. U kunt de bodemkwaliteitskaart downloaden als pdf-bestand.

Meldingen grondverzet Maasgouw

Informatie over de meldingsplicht voor alle toepassingen van grond en baggerspecie.