HOME  |  Wonen & Leven  |  Verkiezingen gemeenteraad en Referendum Wiv (Sleepwet)

Verkiezingen gemeenteraad en Referendum Wiv (Sleepwet)

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. Op deze dag vindt ook het Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Sleepwet) plaats.

Meer informatie gemeenteraadsverkiezingen

Meer informatie Referendum Wiv

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat, kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

 • Kandidatenlijsten

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de raad van de gemeente Maasgouw maakt, ingevolge artikel I 1, lid 1, van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:

 • Inlichtingen betreffende de registratie als kiezer

  Gemeenten registreren de kiesgerechtigdheid van hun inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer is deze registratie niet openbaar.

 • Beperking uitgifte verzoekschriften

  Het besluit tot beperking van de uitgifte van verzoeken om bij volmacht te mogen stemmen, is bij het gemeentehuis voor een ieder ter inzage is gelegd.

 • Stemmen bij volmacht

  De burgemeester van Maasgouw maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad en het raadgevend referendum Wiv (Sleepwet) een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 • Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

  De burgemeester van Maasgouw maakt bekend dat het bij het aanstaande raadgevend referendum Wiv (Sleepwet) een kiezer is toegestaan zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 • Locaties aanplakborden verkiezingen

  Hier vindt u een overzicht van de locaties van aanplakborden voor de verkiezingen.

 • Geldigheid en nummering kandidatenlijsten

  Op 9 februari 2018 beslist het Centraal Stembureau over:

  • De geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
  • Het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • Het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke partij
 • Kandidaatstelling

  Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Maasgouw plaatshebben. Op die dag kunnen op de tijdelijke locatie van het gemeentehuis, Kruisweg 32 te Maasbracht bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten en andere stukken worden ingeleverd.

 • Geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen en namen van gemachtigden en hun plaatsvervangers

  Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt ingevolge artikel G 3, lid 5, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduiding van politieke groepering geregistreerd staat en dat als gemachtigden van deze groepering en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

 • Kiezers tijdelijk in het buitenland

  Bent u op 21 maart 2018 tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht, of per brief. Als u bij de gemeenteraadsverkiezing tijdelijk in het buitenland verblijft, kunt u alleen per volmacht uw stem uitbrengen. Voor deze verkiezing is het niet mogelijk om per brief te stemmen.

 • Stembureaus 21 maart 2018

  De volgende stemlokalen zijn op grond van artikel J4 Kieswet, namens het college van burgemeester en wethouders door de allround medewerker burgerzaken, aangewezen voor de verkiezing leden Gemeenteraad en Referendum Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Sleepwet) op woensdag 21 maart 2018.

 • Inschrijving aanduiding politieke groepering

  Om als politieke groepering deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 moet uw politieke groepering ingeschreven staan in een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing is aangelegd. De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is op maandag 5 februari 2018.

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Hier leest u de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014.

Archief