HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Jeugdhulp

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor álle vormen van jeugdhulpverlening, waaronder de preventie- en lichte taken (denk aan het consultatiebureau), als de zwaardere jeugdzorgtaken (gespecialiseerde jeugdhulp en jeugdpsychiatrie).

Zo snel en vroeg als mogelijk hulp bieden is een belangrijk uitgangspunt in het jeugdhulpstelsel. De basisvoorzieningen zoals scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, sportclubs, welzijnsorganisaties et cetera spelen hierin ook een belangrijke rol. Zij zien de kinderen en hun ouders/verzorgers regelmatig en kunnen problemen tijdig signaleren. Het is van belang dat signalen van problemen zo vroeg mogelijk worden besproken met de ouders en waar mogelijk met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), zodat zo snel mogelijk passende ondersteuning aan het gezin kan worden geboden.

Jeugdhulp via Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

Als gemeente verwijzen of voeren we de jeugdhulpverlening niet zelf uit. Dat gebeurt door deskundige medewerkers die werken bij een jeugdhulpaanbieder. De gemeenten in Midden-Limburg werken samen en organiseren de jeugdhulp via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar kunt u terecht voor indicatie, informatie, advies en hulp. Bij dit centrum werken ervaren professionals die met u het gesprek aangaan. Hier vindt u meer informatie over jeugdhulp.

Meer over jeugdhulp

Hier is meer informatie te vinden over jeugdhulp.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt. Dan is het goed om te weten dat je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Informatie voor aanbieders jeugdhulp en Wmo

Een aantal gemeenten in Midden-Limburg regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).